Regler

Här har vi börjat fila på lite regler och efter tävlingssäsongen kommer vi arbeta fram ett färdigt regelverk anpassat för den roping vi har i Sverige.

Allmänna riktlinjer:

Följande hästar får inte starta i våra tävlingar:

  1. Triangelmärkt häst.
  2. Sto dräktigt fr.o.m. femte dräktighetsmånaden.
  3. Sto med föl, där fölet är yngre än fyra månader. Föl får inte medföras till tävlings- och framridningsbana.

Deltagande hästar får inte vara yngre än tre år.

Den tävlande är ansvarig för felaktiga uppgifter på anmälningsblanketten. Det är ryttarens ansvar att kunna tävlingsreglementet.

Tävlande får ta hjälp av annat ekipage för att komma in på tävlingsbanan. Det är också tillåtet att leda hästen in på tävlingsbanan och göra uppstigning därefter.

Valfri typ av betsling får användas. Domaren får förbjuda användning av bett eller utrustning, som denne anser oacceptabel.
Det är ryttarens ansvar att se till att ritten genomförs på ett för häst och omgivning godtagbart sätt.
Domaren har rätt att avvisa ett ekipage från banan om han anser att utrustningen innebär fara för ekipaget eller andra.
Ryttare får bara starta en gång i varje klass.

Ropinggrenar

De 4 ropinggrenar vi tävlar i är:

A. Dummy breakaway
B. Dummy stopping
C. Dummy roping
D. Dummy tying

I Dummy breakaway finns tre olika klasser; Beginners, Youth, Amaetur och Open.
I Dummy stopping finns fyra olika klasser; Beginners, Youth, Amaetur och Open.
I Dummy roping finns tre olika klasser; Youth, Amaetur och Open.
I Dummy tying finns två olika klasser; Youth, Amaetur och Open.

Beginners: Får man deltaga i första kalenderåret som en nybörjarryttare tävlar. Detta gäller ryttaren oavsett häst.
Youth: Ungdom upp till och med det år dom fyller 18 år
Amateur: Här får inte ryttare delta som har tränat hästar eller människor mot ersättning i roping dom senaste tre åren.
Open: Öppen för alla.
Varje arrangör avgör vilka grenar och klasser tävlingen skall innehålla.

Hastigheten på dummyn bestäms av varje arrangör beroende av banans beskaffenhet.

Ekipagen skall starta från en ropingbox. Boxens mått skall vara ca. 3×5 m. Ropingboxen ska vara stadigt monterad så att den inte kan välta eller på annat sätt skada eller utgöra fara för hästen och tillräckligt hög.

Ropingboxen skall vara utrustad med en startgräns (barrier) av typen fotocell/laser eller dyl. Om barriern bryts för tidigt hörs en signal. Att bryta startgränsen (barriern) för tidigt medför 10 sek tillägg på sluttiden.

Dummyns försprång (scoreline) justeras och sätts utifrån de förutsättningar som varje tävling har. Som kort scorline räknas två meter, och som lång räknas över fem meter. Den kan dock vara både längre och kortare om omständigheterna föranleder detta.

Tiden räknas från att startspärren, (barriern) utlöses till att domaren stoppar den genom att sänka sin flagga. Ryttaren får inte kasta repet före startspärren utlöst.

Längden på banan där kast tillåts markeras med koner. Kast efter det att dummyn passerat konerna räknas som ogiltigt. Om ryttaren kastat och träffat innan dummyn passerat konerna är detta ett godkänt kast.

När domaren markerar med höjd flagga att banan är klar tar ekipaget plats i ropingboxen
Ryttaren anger med en nick till föraren på dragfordonet när dummyn får startas.

Domare finns på banan, till häst eller på marken. Domarassistent, ej medtävlande i respektive klass, är tillåtet. Domaren avgör när tiden ska stoppas och visar detta med att sänka sin flagga. Domaren ska rida alt. gå fram och avgöra om kastet är godkänt..

Ryttare, domaren, samt även banpersonal, ska vara utrustad med kniv om lasson behöver skäras av. På banan finns två personer till fots som kan hjälpa till om eventuella problem uppstår. Ryttaren har rätt till omstart vid tekniskt fel på t.ex. ropingboxen, dummyn eller dragfordonet.

Det är inte tillåtet att ha någon som håller sin häst när man har kastat. Bedömningen är inte färdig förrän man sitter på hästen igen, gäller dummy roping och dummy tying

Roping är s.k. timed events, där tiden räknas men antalet träffar är i första hand avgörande för placeringen. Vid lika antal träffar avgör bästa sammanlagda tid. Ropinggrenarna rids i minst två heat, där de sammanlagda heattiderna räknas under förutsättning att träff erhållits.

Som godkänt kast räknas när Dummyns huvud passerat genom loopen och repet träffar samt sitter runt dummyn. Sitter repet under svansroten (sk. helkalv) är kastet inte godkänt.

Dummy Break Away
I den här klassen sitter lassot fast i hornet på sadeln med hjälp av ett tunt snöre. I den fastsatta änden av lassot sitter även en färgglad lite vimpel. När dummyn far iväg gäller det att rida i kapp och kasta lasson och fånga (ropa) dummyn. Lyckas du få en träff runt halsen på dummyn så gäller det att snabbt få hästen att stanna och släppa lassot som då släpper från hornet varpå tiden stoppas.

Dummy Stopping
I den här klassen sitter inte lassot fast i hornet på sadeln. När dummyn far iväg gäller det att rida i kapp och kasta lasson och fånga (ropa) dummyn.
När ryttaren träffat dummyn skall denne slå en dally runt sadelhornet. Repet ska sitta kvar runt dummyn till det att hästen dragit av dummyn från underredet och sträckt upp repet. Domaren stoppar då tiden. Om repet lossnar från dummyn innan ryttare släppt efter på repet erhålls ingen tid.

Dummy Roping
Repet ska vara fäst runt sadelhornet och löpa genom en så kallat “neck rope” som sitter runt hästens hals och bör även löpa genom en “keeper” eller “hobble”. Om en sådan används ska denna vara fäst vid nosgrimman (nose hanger) till den fasta martingalen (tie down) och får inte fästas i bett eller träns. Jerkline är tillåtet. För att kastet ska räknas som godkänt måste dummyns huvud passera genom loopen. För att tiden skall stoppas måste repet sitta runt dummyn. Repet får inte tas av och sättas på igen.
Ropingdomaren kan om denne anser skäl föreligger avbryta kastet och döma det som ogiltigt.
Hästen skall vid godkänt kast stå med sträckt rep medan ryttaren rör vid kalven med en hand varvid tiden stoppas. Repet ska sedan sitta kvar runt dummyn tills ryttaren åter sitter i sadeln, om repet lossnar innan ryttaren sitter i sadeln igen erhålls ingen tid.

Dummy Tying
Samma regler som Dummy Roping, förutom att som godkänt kast räknas när dummyns huvud passerat genom loopen.
Ryttaren får sedan fånga vilken del av dummyn som helst ,så länge repet är fäst i dummyn när ryttaren kommer fram så kallad “catch what catch can”. Ryttaren ska ha en så kallad piggin string med vilken tre ben ska korsas och knytas ihop med minst ett varv och ett halvslag. När ryttaren knutit ihop benen sträcker ryttaren upp armarna i luften och tiden stoppas. Knytningen av benen kontrolleras sedan av domare innan kastet godkänns, om domaren underkänner knytningen erhålls ingen tid. Benen på dummyn måste sitta ihop till dess att ryttaren åter suttit upp och ridit fram för att lossa lasson.

Följande innebär diskvalificering:

  • Häst trampar på repet eller trampar över repet som sitter i dummyn (rep på marken)
  • Överdriven skolning av hästen i arenan. Piska eller slå hästen med repet. Att börja rundan med lassot på hästens hals mottsatt sida till deltagarens rep hand.
  • Ryttaren får ej kasta repet före startbarrier utlöst. Ej heller försöka att placera hästen i en position som möjliggör att fånga dummyn utan att hästen lämnar ropingboxen.
  • Ryttaren rider på Dummyn/släden.
  • Okontrollerad häst i boxen är upp till domaren, tävlingsledningen att bryta.